Máy Tính Thời Gian

Nhập giá trị thời gian và ngày vào máy tính đã cho để tìm ra tổng hoặc hiệu.

(Note: Đầu vào trống được xem xét "0")

Thời gian bắt đầu
Ngày
Giờ
Phút
Giây


Thời gian kết thúc:
Ngày
Giờ
Phút
Giây

cộng hoặc trừ thời gian từ một ngày

Máy tính sẽ giúp bạn lên lịch cho kế hoạch của mình bằng cách cộng hoặc trừ thời gian đầu vào tùy chỉnh khỏi ngày và giờ bắt đầu.

(Note: Đầu vào trống được xem xét "0")

Thời gian bắt đầu

AM PM

Thời gian bắt đầu
Ngày
Giờ
Phút
Giây

AM PMThời gian kết thúc
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Nói một cách đơn giản, công cụ tính thời gian này cho phép bạn quản lý hiệu quả thời gian trên đồng hồ cho các sự kiện khác nhau bằng cách sử dụng các tính năng tùy chỉnh động bao gồm:

  • Cộng hoặc trừ hai giờ đồng hồ
  • Cộng và trừ thời gian liên quan đến ngày và giờ bắt đầu

Để bắt đầu, hãy làm theo hướng dẫn được đề cập dưới đây:

  • Nhập các giá trị được cung cấp trong trường thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc
  • Chọn nếu bạn muốn Cộng hoặc Trừ thời gian
  • Bấm vào Tính toán
  • Máy tính thời gian sẽ cung cấp cho bạn các phép tính chính xác về thời gian trên đồng hồ theo phép toán số học bạn đã chọn

Làm thế nào để cộng hoặc trừ thời gian?

Cách tốt nhất và đơn giản nhất để tính thời gian là sử dụng máy tính thời gian online. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là tính toán thủ công thì những ví dụ sau chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.

Bổ sung thời gian:

Tốt nhất nên thêm thời gian bằng cách chuyển đổi tất cả các đơn vị tính bằng giây. Nó sẽ làm cho việc tính toán khá đơn giản.

Thêm thời gian sau:

4:15:10 & 3:29:03

Bước # 01

1 giờ = 60 * 60 giây = 3600 giây

1 phút = 60 giây

Bước # 03

Chuyển đổi lần thứ hai tính bằng giây:

3:29:03

= (3*60*60 giây)+(29*60 giây)+(03 giây)

= (10800 giây)+(1740 giây)(03 giây)

= 12543 giây

Bước # 05

Tính ngày online

1 ngày = 24 giờ

1 ngày = 24×60×60 giây

1 ngày = 86400 giây

Vì chúng ta có tổng cộng 20.653 nên chúng ta có:

Ngày = 20,653/86400

Ngày = 0

Bước # 02

Chuyển đổi lần đầu tiên tính bằng giây:

4:15:10

= (4*60*60 giây)+(15*60 giây)+(10 giây)

= 7200giây+900giây+10giây

= 8110 giây

Bước # 04

Thêm giây

= (8110 + 12543) giây

= 20,653 giây

Bước # 06

Tính Số Giờ

Số giờ = 20,653/3600

Giờ = 5,736

Bước # 07

Tính phút

Số phút = 20,653/60

Phút = 344,2

Phép trừ thời gian:

Để trừ thời gian, bạn lại phải làm theo cách tương tự, tức là giữ đơn vị trong giây.

Nhớ lấy:

  • Muốn trừ thời gian thì lần đầu tiên phải lớn hơn lần thứ hai

Trừ các lần sau:

6:40:17 & 1:03:21

Bước # 01

Một lần nữa chúng ta có:

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 * 60 giây = 3600 giây

Bước # 03

Chuyển đổi lần thứ hai tính bằng giây:

1:03:21

= (1*60*60 giây)+(03*60 giây)+(21 giây)

=(3600 giây)+(180 giây)(21 giây)

= 3801 giây

Bước # 05

Tính ngày

1 ngày = 24 giờ

1 ngày = 24×60×60 giây

1 ngày = 86400 giây

Vì chúng ta có tổng cộng 20.216 nên chúng ta có:

Ngày = 20,216/86400

Ngày = 0

Bước # 02

Chuyển đổi lần đầu tiên tính bằng giây:

6:40:17

=(6*60*60 giây)+(40*60 giây)+(17 giây)

= 21.600 giây + 2400 giây + 17 giây

= 24.017 giây

Bước # 04

Trừ giây

= (24,017 - 3801) giây

= 20,216 giây

Bước # 06

Tính Số Giờ

Số giờ = 20,216/3600

Giờ = 5,615

Bước # 07

Tính phút

Phút = 20,216/60

Phút = 336,0

Đơn vị thời gian:

Đơn vị Sự định nghĩa
thiên niên kỷ 1,000 năm
thế kỷ 100 năm
thập kỷ 10 năm
năm (trung bình) 365,242 ngày hoặc 12 tháng
năm chung 365 ngày hoặc 12 tháng
năm nhuận 366 ngày hoặc 12 tháng
phần tư 3 tháng
tháng 28-31 ngày Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8. Tháng 10, Tháng 12—31 ngày Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 11—30 ngày. Tháng 2—28 ngày đối với năm thường và 29 ngày đối với năm nhuận
tuần 7 ngày
ngày 24 giờ hoặc 1.440 phút hoặc 86.400 giây
giờ 60 phút hoặc 3.600 giây
phút 60 giây
giây đơn vị cơ sở
mili giây 10-3 giây
micro giây 10-6 giây
nano giây 10-9 giây
pico giây 10-12 giây